โครงการชลประทานนครพนม จัดกิจกรรม (Kicks off) โครงการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการชลประทานนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรม (Kicks off) โครงการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ โครงการชลประทานนครพนม ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมพัฒนาประเทศไปสู่ 4.0 ในส่วนของกรมชลประทาน มีกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 3 กรอบได้แก่ 1.คนไทยไม่ทิ้งกัน 2.ชุมชนอยู่ดีมีสุข และ 3.รู้กลไกการบริหารราชการ แบ่งเป็น 4 โครงการ คือ 1.โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 2.โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 3.พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง โดยมี นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานดังกล่าว