ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7