ประชุมคณะกรรมการประเมิน ผลงานของบุคคลและเพื่อเลื่อน(แต่งตั้ง)ดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ ครั้งที่ 3/2561

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมิน ผลงานของบุคคลและเพื่อเลื่อน(แต่งตั้ง)ดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 นายประหยัด กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางกัลยารัตน์ ปานดำ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมินผลงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7