ประชุมเพื่อนำเสนองานเตรียมความพร้อมของโครงการตามรายการคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2561-2569

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมเพื่อนำเสนองานเตรียมความพร้อมของโครงการตามรายการคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2561-2569 เพื่อนำเสนอความพร้อมของโครงการในกลุ่มที่ใช้แบบก่อสร้างทุกรายการ โดยมี นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี