คป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑