สบ.5 คป.อุบลฯ ลงพื้นที่พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก