ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ ครั้งที่ 39
ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่