ทำกิจกรรมทำความสะอาดคันคลองและขุดลอกตะกอนคลองสายใหญ่และสายซอย ก่อนการรับน้ำเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2561/2562