ร่วมคิด ร่วมวางแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาล กิจกรรมบำรุงรักษาขุดลอกคลองตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในด้านการบริหารจัดการน้ำ