ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2560

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายองอาจ แสนอุบล วิศวกรชลประทานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมทำเนียบองคมนตรี