ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำเพื่อเตรียมการส่งน้ำสำหรับ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี 2562