ประชุมเรื่องการพัฒนาลุ่มน้ำประชารัฐ (คนป.) ในเขตลุ่มน้ำชีตอนล่าง

ประชุมเรื่องการพัฒนาลุ่มน้ำประชารัฐ (คนป.) ในเขตลุ่มน้ำชีตอนล่าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนกระบวนการจัดทำเวทีการมีส่วนร่วมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ พื้นที่นำร่อง ในเขตลุ่มน้ำชีตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7