ประชุมหารือเรื่อง แผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี 2560

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง แผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี 2560 โดยดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และจัดลำดับความสำคัญของอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย และพิจารณาถึงเหตุผลทางวิศวกรรม กำหนดแนวทางวิธีการซ่อมแซมและปรับปรุง และการของบประมาณ โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน