ส่วนวิศวกรรม สชป.7 : ฝ่ายออกแบบลงพื้นที่บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งานปรับปรุ่งอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ