โครงการพัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายและเรียนรู้งานด้วยการปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ (Smart RID PR NO.1)