โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีนายอธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ และนางสาวดวงพร สินธุฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 2 เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานพัสดุและการจัดทำ ร่างเอกสารประกวดราคา ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7