ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) กรมชลประทาน และแผนปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาด้านวิชาการ และวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป มีความตื่นตัวสูงและจูงใจให้มีการปรับปรุงตนเองในการแสวงหาความรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง โดยมีนายสมชาย คณาประเสิรฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในการประชุม นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุนทร อ่อนวิมล ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7